Všeobecné podmienky a pravidlá súťaží spoločnosti Gemerská mediálna spoločnosť s.r.o., / Všeobecný štatút súťaží spoločnosti Gemerská mediálna spoločnosť s.r.o.

23. februára 2022 | 16:59 | BabolovaM

1 Usporiadateľ a pravidlá a podmienky súťaží

 • Usporiadateľom a organizátorom súťaží, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky a pravidlá súťaží, (ďalej ako "Súťaž" alebo "Súťaže") je spoločnosť Gemerská mediálna spoločnosť s.r.o., so sídlom Bélu Bartóka 5215/20A, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36792071, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13222/S, (ďalej ako "Usporiadateľ"). Usporiadateľ je vydavateľom, prevádzkovateľom alebo správcom webových sídiel a online služieb, prostredníctvom ktorých vyhlasuje Súťaže (ďalej ako "Médium" alebo "Médiá").
 • Usporiadateľ v príslušnom Médiu zverejní (i) predmet Súťaže, (ii) dobu konania súťaže, (iii) ceny alebo výhry, ich počet (vrátane počtu Výhercov) a ich výšku alebo hodnotu, (iv) prípadné označenie osôb, ktoré vyhodnocujú výsledky Súťaže a vykonajú ocenenie, (v) uvedenie kritérií pre posúdenie splnenia podmienok Súťaže a/alebo spôsob určenia Výhercu, (vi) lehotu alebo termín na vyhodnotenie a oznámenie výsledkov Súťaže a (vii) odkaz na tieto podmienky a pravidlá súťaží spolu s upozornením, že účasťou v Súťaži Účastník súhlasí s Podmienkami a pravidlami a informáciou o spracúvaní Osobných údajov. Tieto podmienky a pravidlá súťaží predstavujú všeobecné doplnenie osobitných konkrétnych podmienok a pravidiel príslušnej Súťaže, ktorú Usporiadateľ vyhlásil a zverejnil v príslušnom Médiu, ktoré sú v prvej vete tohto bodu, a ktoré spoločne tvoria podmienky a pravidlá príslušnej Súťaže (ďalej ako "Podmienky a pravidlá"). Podmienky a pravidlá predstavujú štatút Súťaže a sú uložené v sídle Usporiadateľa a zverejnené na webovom sídle Usporiadateľa https://www.echoviny.sk/vseobecne-podmienky-a-pravidla-sutazi/.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo a je oprávnený kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho udania jednostranne a akokoľvek meniť Podmienky a pravidlá. Tieto Podmienky a pravidlá a ani Súťaže nepredstavujú verejný prísľub podľa §850 až 852 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek Súťaž zmeniť alebo zrušiť. Účastníkom nevznikne akýkoľvek nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči Usporiadateľovi v prípade zmeny alebo zrušenia Súťaže, a to vrátane kompenzácie nákladov spojených s účasťou v Súťaži.

2 Doba trvania, miesto konania Súťaže a Výhry

 • Usporiadateľ určí dobu konania Súťaže v príslušnom Médiu (ďalej ako "Doba konania súťaže"). Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu Súťaže zmeniť Dobu konania súťaže vrátane jej predĺženia alebo jej skrátenia. Miestom konania Súťaže je Slovensko (ďalej ako "Miesto konania súťaže"). Usporiadateľ vyhodnotí Súťaž po uplynutí Doby konania súťaže v lehote určenej v príslušnom Médiu, v ktorom Súťaž vyhlásil alebo zverejnil.
 • Usporiadateľ určí výhry alebo ceny spolu s ich počtom v príslušnom Médiu (ďalej ako "Výhra"). Ak je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami Súťaže, je Výhra predmetom dane z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o dani z príjmov"). Výhru v Súťaži môžu vyhrať len tí Účastníci, ktorí splnia všetky podmienky a pravidlá podľa Podmienok a pravidiel príslušnej Súťaže.
 • Usporiadateľ je oprávnený zmeniť Výhru na inú cenu obdobného typu a hodnoty a/alebo zmeniť podmienky odovzdania Výhry za predpokladu, že dodávateľ Výhry mu ju nedodá v podobe uvedenej v Podmienkach a pravidlách a/alebo v príslušnom Médiu, a to kedykoľvek počas trvania tejto Súťaže alebo po jej ukončení, podľa toho, kedy takéto okolnosti nastanú. Usporiadateľ rozhoduje o konkrétnej podobe Výhry, pričom si vyhradzuje právo, že zobrazenie Výhry na akýchkoľvek propagačných, marketingových alebo iných materiáloch alebo na webovej stránke Usporiadateľa, nemusí zodpovedať skutočnej podobe Výhry.

3 Podmienky účasti v Súťaži

 • V súťaži sa môže zúčastniť len (i) fyzická osoba, ktorá (ii) má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, (iii) má najmenej osemnásť (18) rokov a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony, a zároveň (iv) splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v Médiu a Podmienkach a pravidlách a (v) poskytne jeho Osobné údaje vyžadované Usporiadateľom v príslušnom Médiu v oznámení o vyhlásení Súťaže ako aj súhlas so spracúvaním jeho Osobných údajov podľa článku 5, ak je podľa Predpisov na ochranu osobných údajov potrebný (ďalej ako "Účastník").
 • Účastníkom nemôžu byť osoby, ktoré sú (i) ovládanými alebo ovládajúcimi osobami Usporiadateľa, a/alebo ktoré (ii) sú majetkovo alebo personálne prepojené s Usporiadateľom, a/alebo ktoré sú (i) v pracovnom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu s Usporiadateľom alebo s osobami uvedenými v predchádzajúcich bodoch (i) a (ii) alebo sú ich štatutárnymi zástupcami, prokuristami alebo členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných, dozorných alebo iných orgánov, alebo ktoré sú (iii) poverené zabezpečovaním alebo organizovaním Súťaže, a/alebo ktoré sú (iv) blízkymi osobami osôb uvedených v predchádzajúcich bodoch (i) až (iii).
 • Z účasti v Súťaži sú pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností taktiež vylúčené osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá súťaže, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá súťaže spĺňať. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo Súťaže akékoľvek osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa týchto Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá spĺňať. Vylúčenie zo Súťaže je konečné a vylúčená osoba nemá nárok na opätovnú účasť v Súťaži. Na vylúčenú osobu sa hľadí, ako keby sa Súťaže vôbec nezúčastnila od jej začiatku.
 • Aby sa Účastník mohol zúčastniť Súťaže, musí okrem všeobecných podmienok účasti v Súťaži podľa bodov 3.1 až 3.4 ďalej splniť osobitné podmienky účasti v Súťaži, ktoré Usporiadateľ uvedie v Médiu, v ktorom túto Súťaž vyhlásil alebo zverejnil.
 • Účastník sa Súťaže zúčastní spôsobom uvedeným v Médiu, v ktorom Usporiadateľ túto Súťaž vyhlásil alebo zverejnil. Účastníci sa Súťaže zúčastňujú na vlastné riziko a náklady. O akýchkoľvek námietkach Účastníkov súťaže rozhoduje s končenou platnosťou Usporiadateľ.

4 Vyhodnotenie Súťaže a odovzdanie Výhry

 • Súťaž môže vyhrať len ten Účastník, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá podľa Podmienok a pravidiel. Účastník, ktorý podľa Podmienok a pravidiel vyhral Súťaž, je Výhercom (ďalej ako "Výherca"). Výherca je povinný preukázať na základe žiadosti Usporiadateľa, že splnil a spĺňa všetky podmienky a pravidlá Súťaže podľa Podmienok a pravidiel.
 • Usporiadateľ v Médiu, v ktorom Súťaž vyhlásil alebo zverejnil, určí počet Výhercov a prípadne aj počet výherných miest s uvedením Výhier prislúchajúcich k jednotlivým miestam. Usporiadateľ v Médiu, v ktorom Súťaž vyhlásil alebo zverejnil, ďalej určí kritériá a spôsob výberu Výhercu, pričom ak tento spôsob nie je v Médiu vo vzťahu k danej Súťaži uvedený, bude Výherca určený náhodným žrebovaním z Účastníkov, ktorí splnili Pravidlá a podmienky vzťahujúce sa na danú súťaž. Náhodné žrebovanie je možné vykonať manuálnym žrebovaním alebo automaticky náhodným výberom.
 • Usporiadateľ informuje Výhercu o úspechu v Súťaži a získaní Výhry prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré Výherca poskytol Usporiadateľovi a dohodne sa s nim na odovzdaní Výhry. V prípade, ak (i) sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom, alebo ak (i) sa Výherca neozve Usporiadateľovi do piatich (5) pracovných dní od odoslania oznámenia o tom, že Výherca získal Výhru, alebo ak (iii) Usporiadateľ po vyhodnotení Súťaže zistí, že Výherca nesplnil Podmienky a pravidlá, stráca Výherca svoje postavenie Účastníka a Výhercu a nárok na Výhru. Novým Výhercom sa stane iný Účastník, ktorého Usporiadateľ vyberie spôsobom uvedeným v bode 4.2, pričom pôvodný Výherca nebude pri novom výbere braný do úvahy.
 • V prípade, ak je Výhra peňažná, Usporiadateľ vyplatí Výhercovi Výhru po zrazení dane z príjmov podľa Zákona o dani z príjmov a akýchkoľvek iných daní, zrážok alebo odvodov podľa príslušných právnych predpisov. Výherca nemá nárok na vyplatenie peňažnej Výhry v hrubej výške pred jej zdanením (zrazením príslušných daní, zrážok a odvodov).

  V prípade, ak ide o nepeňažnú Výhru (vecnú Výhru), je pri označení alebo opise Výhry uvedená jej peňažná hodnota, pričom tento údaj slúži výlučne len pre účel výpočtu dane z príjmu podľa Zákona o dani z príjmov alebo výpočtu iných daní, zrážok alebo odvodov. V prípade nepeňažných Výhier daň z príjmu nezráža ani neodvádza Usporiadateľ, ale povinnosť priznať a odviesť tieto dane, zrážky a odvody podľa príslušných daňových predpisov má výlučne Výherca, pričom Usporiadateľ v tomto prípade je povinný poskytnúť príslušným správcom daní súčinnosť pri určovaní daňových povinností Výhercu ako daňovníka.
 • V prípade, ak je Výhra peňažná, Usporiadateľ obvykle vyplatí Výhru prostredníctvom peňažnej poukážky zaslanej na adresu Výhercu, ktorú Výherca poskytol Usporiadateľovi, alebo iným vhodným spôsobom, ktorý Usporiadateľ zvolí.
 • Ak je Výhra nepeňažná, Výherca nemá nárok na vyplatenie hodnoty tejto Výhry v peniazoch namiesto odovzdania alebo poskytnutia nepeňažnej Výhry, a to ani v hodnote uvedenej pri tejto Výhre, a zároveň Výherca nemá právo výberu medzi nepeňažnou Výhrou a vyplatením jej hodnoty v peniazoch.
 • Výherca nemá nárok na poskytnutie náhrady za Výhru vo forme finančného vyrovnania alebo iného plnenia, alebo na kompenzáciu za splnenie podmienok účasti v Súťaži, a to ani v prípade, ak nedôjde k skutočnému dodaniu Výhry alebo služieb s ňou spojených dodávateľom Výhry úplne alebo sčasti. Usporiadateľ nezodpovedá za nedodanie Výhry z dôvodov na strane Výhercu alebo akejkoľvek tretej osoby. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za vady alebo chyby Výhry, jej stratu, zničenie, poškodenie alebo jej nedodanie dodávateľom Výhercovi, alebo jej dodanie s omeškaním.
 • Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť a nevznikajú mu akékoľvek povinnosti alebo záväzky súvisiace s Výhrou vrátane reklamačných. V prípade, ak Výhra predstavuje úplne alebo sčasti dodanie služieb alebo vecí od tretej osoby, Usporiadateľ nezodpovedá za to, že Výhra bude Výhercovi skutočne dodaná. Výherca si akékoľvek reklamačné alebo iné nároky týkajúce sa Výhry dodanej treťou osobou musí uplatňovať iba u jej dodávateľa, pričom Usporiadateľ nezaručuje Výhercovi, že mu tieto nároky voči tretej osobe vzniknú.
 • Výherca je povinný používať alebo využívať Výhru len v súlade s právnymi predpismi, obvyklým spôsobom a s maximálnou obozretnosťou.

5 Ochrana osobných údajov

 • Každý Účastník (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba") berie na vedomie, že jeho účasťou v Súťaži vzniká Usporiadateľovi, Gemerská mediálna spoločnosť s.r.o., so sídlom Bélu Bartóka 5215/20A, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36792071, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13222/S, ako prevádzkovateľovi (ďalej pre účely tohto článku ako "Prevádzkovateľ") oprávnenie spracúvať osobné údaje Účastníka podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov").
 • Zodpovednou osobou Prevádzkovateľa je echoviny@medialna.sk.
 • Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) účasť Dotknutej osoby v Súťaži, (ii) vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov Súťaže, (iii) identifikovanie Výhercu, (iv) odovzdanie Výhry Výhercovi a (v) uverejnenie mena, priezviska a mesta / obce bydliska Výhercu v príslušnom Médiu, v ktorom bola Súťaž vyhlásená. V prípade udelenia súhlasu zo strany Dotknutej osoby je účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom na základe udeleného súhlasu aj (vi) zasielanie newsletterov Dotknutej osobe a (vii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, pričom súhlas Dotknutej osoby podľa tejto vety je udelený účasťou v Súťaži za predpokladu, že bol udelený v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov.
 • Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj Dotknutá osoba (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení Podmienok a pravidiel zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe. V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov zasielanie newsletterov Dotknutej osobe a/alebo zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený účasťou v Súťaži (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov).
 • Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): titul pred menom a za menom, meno a priezvisko, adresa bydliska pozostávajúca z názvu ulice a popisného čísla, poštového smerovacieho čísla a názvu mesta alebo obce, telefónne číslo, (ďalej ako "Osobné údaje").
 • Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na vyhodnotenie Súťaže, odovzdanie Výhry Výhercovi a premlčacia doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní určená podľa §100 až 114 Občianskeho zákonníka.
 • Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 5.3, pričom v prípade neposkytnutia Osobných údajov nesplní Účastník Podmienky a pravidlá a nebude sa môcť zúčastniť Súťaže. Poskytnutie Osobných údajov ako aj účasť v Súťaži sú dobrovoľné.
 • Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Žrebovanie ani náhodný automatický výber Výhercu nie je automatizovaným rozhodovaním podľa Predpisov na ochranu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v rámci spracúvania Osobných údajov zverejniť meno a priezvisko vrátane titulov pred menou a za menom Účastníka a mesta / obce jeho bydliska vrátane jeho poradia v Súťaži, a to na webovom sídle Prevádzkovateľa (Usporiadateľa) alebo v príslušnom Médiu Prevádzkovateľa (Usporiadateľa), v ktorom bola Súťaž vyhlásená.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie Osobných údajov priamo u Prevádzkovateľa. Námietku je možné zaslať (i) elektronickou poštou na adresu echoviny@medialna.sk alebo (ii) na adresu sídla Prevádzkovateľa Gemerská mediálna spoločnosť s.r.o., Bélu Bartóka 5215/20A, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko. 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk).

Dotknutá osoba má právo na prístup k Osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Osobných údajov a obmedzenie ich spracúvania a právo na prenosnosť Osobných údajov.

 • Prevádzkovateľ je v rámci spracúvania Osobných údajov oprávnený tieto Osobné údaje poskytnúť aj iným osobám patriacim do skupiny Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje obchodným partnerom a tretím osobámprostredníctvom ktorých ich spracúva (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia). Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho aj zamestnanci Prevádzkovateľa. Osobné údaje je možné so súhlasom Dotknutej osoby poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom služby Sendinblue, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou SendinBlue 7 rue de Madrid, Paris 75008, Francúzsko.

Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Webglobe pri ich internom využívaní. Cloudové služby prevádzkuje spoločnosť Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov.

Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci a spolupracovníci. Vaše osobné údaje môžeme s Vašim súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov.

Tieto pravidlá budú pravidelne aktualizované a zverejnené na webových sídlach spoločnosti Gemerská mediálna spoločnosť. Pravidlá nadobúdajú účinnosť 17. februára 2022.

Aktuálne
Najčítanejśie
 
V dizajnovom štúdiu Aarin-Váš domov vám navrhnú a zrealizujú interiér na kľúč, nájdete ho na novej adrese
6.jún.2023 - Marcela Vidiečanová vie pre váš domov zabezpečiť všetko od projektu, až po samotnú realizáciu. Ďalej...
Hnúšťanské taekwondistky na súťaži opäť hviezdili
17.máj.2023 - Zo športového podujatia odšili s jednou striebornou medailou a so štyrmi zlatými. Ďalej...
V Revúckom okrese chce investor vybudovať hydinovú farmu
16.máj.2023 - Firma uvádza, že by sa mohli na farme vychovať približne dva milióny kurčiat za rok. Ďalej...
Na Dňoch mesta Hnúšťa vystúpi skupina Nocadeň aj Marcela Laiferová
11.máj.2023 - Hnúšťanov a obyvateľov regiónu opäť čaká bohatý program, ktorý sa začne v piatok (2. júna) a ukončený bude v nedeľu (4. júna). Ďalej...

DO POZORNOSTI

Začal sa pilotný vzdelávací program pre lektorov v prírodnom turizme v NP Muránska planina
Keďže ide o projekt pilotného charakteru, realizátori veria, že bude slúžiť aj ako inšpirácia pri nastavovaní postupného rozvoja prírodného turizmu na celom Slovensku. Ďalej...
30.máj.2023 - Keďže ide o projekt pilotného charakteru, realizátori veria, že bude slúžiť aj ako inšpirácia pri nastavovaní postupného rozvoja prírodného turizmu na celom Slovensku. Ďalej...

Šport

Hnúšťanské taekwondistky na súťaži opäť hviezdili
17.máj.2023 - Zo športového podujatia odšili s jednou striebornou medailou a so štyrmi zlatými. Ďalej...
17.máj.2023 - Zo športového podujatia odšili s jednou striebornou medailou a so štyrmi zlatými. Ďalej...
Hnúšťanskí kickboxeri si z Lučenca odniesli desiatku cenných kovov
27.apr.2023 - V športovej hale v Lučenci sa na 2. kole Open ligy v kickboxe stretlo 213 pretekárov. Ďalej...
Jedenásť gólov Jesenského, Medzibrod v Tornali vybojoval len remízu
24.apr.2023 - Ako sa im darilo? Pozrite si výsledky. Ďalej...

Taekwondistky z Hnúšte opäť reprezentovali svoj klub

24.apr.2023 - O cenné kovy tu celkovo zabojovalo viac ako dvesto pretekárov z Česka, Slovenska a Nemecka. Ďalej...

Spanilá jazda Jelšavy pokračuje, Jesenské si pripísalo ďalšie tri body

17.apr.2023 - Aj tretí aprílový víkend (15. a 16. 4.) patril futbalu. Ďalej...

Priateľské derby Hnúšte s Tisovcom, Kráľ v Jelšave nemal šancu

12.apr.2023 - V druhý aprílový víkend (8. a 9. 4.) si mužstvá z nášho regiónu plnili súťažné povinnosti. Ako sa im darilo? Pozrite si výsledky. Ďalej...

Téma týždňa

Jazdkyňa Timea má namierené na majstrovstvá Európy. Pomôcť s cestou do Talianska jej môžete aj vy
20.mar.2023 - Jazdectvu sa rodáčka z Revúcej venuje viac ako 12 rokov, súťažne ôsmy rok. Ďalej...

Jazdkyňa Timea má namierené na majstrovstvá Európy. Pomôcť s cestou do Talianska jej môžete aj vy

20.mar.2023 - Jazdectvu sa rodáčka z Revúcej venuje viac ako 12 rokov, súťažne ôsmy rok. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Referendum nie je platné. Zúčastnilo sa ho 27,25 percent voličov
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...

Rozhovor

Uvedomujem si silu získaného mandátu, hovorí nový primátor Hnúšte
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...

Kultúra

Pozrite si výstavu magických fotografií z dielne D. Rapavej
26.apr.2023 - Výstava je sprístupnená do 31. mája 2023, v čase otváracích hodín knižnice. Ďalej...
26.apr.2023 - Výstava je sprístupnená do 31. mája 2023, v čase otváracích hodín knižnice. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Kreatívne spôsoby na využitie balkóna: vytvorte si miesto na oddych a relaxáciu
29.máj.2023 - Ak patríte do skupiny ľudí s balkónmi, čítajte ďalej, pretože svoju oázu pokoja môžete mať aj vy. A nie je to vôbec náročné. Ďalej...
29.máj.2023 - Ak patríte do skupiny ľudí s balkónmi, čítajte ďalej, pretože svoju oázu pokoja môžete mať aj vy. A nie je to vôbec náročné. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram