V. KÖKÉNY: Chcem mobilizovať členov rómskych komunít v BBSK

24. októbra 2017 | 0:29 |  |

Mobilizovať členov rómskych komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) a hlasovať proti Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu je cieľom kandidáta na predsedu kraja Vojtecha Kökényho. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že ho podporila i Strana rómskej koalície (SRK), za ktorú kandiduje, aby na palete protikandidátov voči ĽSNS nechýbal rómsky kolorit.

 -Prečo ste sa rozhodli zabojovať o post predsedu BBSK?-

Náš gemerský región je veľmi špecifickým, lebo na jeho etnikách od staroveku história zanechala svoju pečať. Preto sa stal dodnes multietnickým prihraničným regiónom, v ktorom žijú už mnohé stáročia rôznorodé subetniká Rómov, etniká Maďarov, Slovákov, Židov a iných.

Ja sám pochádzam zo sedemčlennej robotníckej rodiny, rumungrov – maďarsky hovoriacich Rómov, ktorí boli v minulosti muzikantmi, a tőžérmi – hanákmi dobytka. Pôvodne po maturite chcel som študovať archeológiu, filológiu a orientalistiku, lenže mi to nevyšlo z rôznych dôvodov. História je ale dodnes mojou veľkou vášňou a nakoniec ma môj osud od krompáča a lopaty z pozície pomocného robotníka privial v roku 1995 po návrate zo sedemročných stavebných prác zo Sovietskeho zväzu, Ukrajiny a Ruska ako ľavičiara z presvedčenia a rusofila k úradníckemu stolu Okresného úradu v Rimavskej Sobote, k agende vedúceho referátu pre integráciu Rómov v roku 1995.

Za desať rokov úradníckeho pôsobenia ako sociálno-osvetový pracovník pre komunitu Rómov v štátnej správe som mal možnosť spoznať katastrofické dopady na komunity Rómov a Nerómov v našom regióne po spoločenskom prevrate po roku 1989. Následne aj po ďalších šokujúcich dopadoch po aplikovaní rôznych filozofií do praxe s vládou HZDS, cez vládu liberálov, ktorí aj mňa ako rómskeho politika vyhnali na barikády vo februári v roku 2004, k protestom proti dopadom reformných zákonov ministra Kaníka.

Za túto moju účasť v zorganizovaní týchto rómskych protestov proti vtedajšej liberálnej vláde som bol z politických dôvodov prepustený vo februári 2005 zo zamestnania. Od tej doby som pracoval vo VÚC BBSK, ako aj v rámci národného projektu Terénna sociálna práca, momentálne v obci Barca ako sociálny pracovník, pričom permanentne sa angažujem politicky aj v treťom sektore.

Za 22 rokov môjho pôsobenia v spoločensko-politickom živote som sa permanentne stretával aj s riešením a dopadom mnohých fyzických útokov neofašistov proti Rómom a boli aj obete na rómskych životoch. Ja sám som stal obeťou takéhoto útoku neofašistov v roku 2011, z dôvodu toho, 'že ja som vodca cigáňov a bránim tých negrov z Dúžavskej cesty'.

Preto som neváhal podať trestné oznámenie za SRK, aj neskôr v septembri 2015, aj po udalostiach z 9. augusta 2015 v rómskej osade obce Polomka a ostatných lokalitách Breznianskeho okresu, na Generálnu prokuratúru (GP) SR na predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, s požiadavkou o zrušenia jeho politickej strany, ktorá je zameraná voči ústavným demokratickým zriadeniam našej republiky.

GP SR sa v máji tohto  roku vyjadrila, že toto moje podanie je opodstatnené a podá návrh na Najvyšší súd SR o rozpustenie tejto strany. Momentálne, keď nám všetkým hrozí, že BBSK na ďalšie volebné obdobie ovládne fašistická strana ĽSNS Mariana Kotlebu, tak som neváhal z našej strany SRK preukázať odhodlanie podať si kandidátnu listinu za predsedu BBSK.

Naša strana ma v tom podporila, aby na palete protikandidátov voči ĽSNS nechýbal rómsky kolorit s cieľom mobilizovať členov rómskych komunít v našom kraji k voľbám a hlasovať proti strane Mariana Kotlebu, s cieľom nastoliť vo vedení BBSK štandardné vzťahy s vládou SR v prospech všetkých členov spoločnosti tohto kraja.

 -Na aké priority sa v prípade vášho zvolenia zameriate v oblasti školstva a zdravotníctva?-

Žijem v okrese Rimavská Sobota. Je to okres, kde je vysoká nezamestnanosť, kde nie je skoro žiadny priemysel, kde žije veľa občanov maďarskej národnosti a občanov rómskej komunity. Problémov v okrese je dosť, ale na prvom mieste je určite nezamestnanosť. S nezamestnanosťou priamo súvisí aj vzdelanie, teda školstvo.

Aby sme mohli prijať určitú stratégiu, musíme popísať aspoň tie najzákladnejšie problémy, charakterové črty v okrese. Tu by som zaradil: nedostatočnú znalosť štátneho (slovenského) jazyka, nedostatočný prístup všetkých učiteľov k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, hlavne k žiakom rómskej komunity, nezáujem žiakov (hlavne rómskych) o štúdium, nedostatočné podmienky sociálne znevýhodnených rodín pre návštevu školy či nedostatočnú podporu stredných a hlavne stredných odborných škôl.

Na základe uvedených nedostatkov by som medzi moje priority v oblasti školstva zaradil nasledujúce oblasti: zvýšenie úrovne výučby slovenského jazyka s dôrazom na oblasti populácie národnostných menšín a rómskej komunity, odbornú pripravenosť učiteľov, ľudský prístup k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (a rómskym žiakom), ako aj podporu rómskych učiteľov.

Ďalej by to bola propagačná činnosť pre získanie záujmu o štúdium s dôrazom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych žiakov, vytvorenie základných podmienok pre návštevu škôl pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora stredných odborných škôl (štátna podpora, dotácie EÚ).

V oblasti zdravotníctva by som medzi moje priority zaradil: zlepšenie dostupnosti zdravotníckych služieb s dôrazom na odľahlé a menšie obce, zlepšenie úrovne zdravotníckych služieb v sociálnych zariadeniach a pri opatrovateľskej činnosti seniorov s dôrazom na občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zvýšenie vedomostnej úrovne a základných zdravotníckych služieb v rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rómske komunity pomocou zdravotných asistentov.

 -Aké sú Vaše priority v oblasti dopravy a cezhraničnej spolupráce?-

V našom okrese Rimavská Sobota, ale aj celom kraji vidím najväčšie problémy v oblasti dopravy, v nedostatočnej infraštruktúre, v nedostatočnom vybudovaní dopravných tepien a rýchlostných ciest. Je to dôležité hlavne z hľadiska vytvorenia pracovných miest, prilákania investorov. Nedostatočné sa mi javí aj zabezpečenie spojov pre denné dochádzanie za prácou alebo do škôl. Z týchto dôvodov by som sa v oblasti dopravy zameral na vybudovanie rýchlostných ciest zabezpečenie dopravných spojov pre denné dochádzanie za prácou a do škôl.

V oblasti cezhraničnej spolupráce by som podporil hlavne rozvoj slovensko-maďarských prihraničných regiónov, a to s pomocou finančnej podpory Európskej únie. Zameral by som sa na výmenu skúseností v oblasti riešenia nezamestnanosti, výmenu skúsenosti v oblasti zachovania národnostných tradícií, ako aj výmenu skúseností v oblasti kultúry a školstva.

 -V predchádzajúcom období stratil BBSK možnosť čerpať prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Aké by boli, aj vzhľadom na túto skutočnosť, vaše hlavné kroky z pozície predsedu kraja v tejto oblasti?-

Tak v prvom rade si musíme uvedomiť príčiny, prečo vlastne k tomu došlo. Jednoznačne je to z dôvodu nereálneho prístupu predsedu BBSK Mariana Kotlebu k politike vlády, a jednak z dôvodu odmietnutia eurofondov z jeho strany. Jeho politický postoj je neeurópsky.

Moje kroky by boli nasledujúce: presadzovanie politiky európskeho charakteru v BBSK, zlepšenie a náprava politických vzťahov s vládou SR, prehodnotenie personálneho obsadenia BBSK súvisiaceho s prácou s eurofondmi, a tiež usmernenie i kontrola čerpania eurofondov.

-Aké problémy podľa vás najviac trápia Rómov v BBSK a ako by ste sa ich pokúsili riešiť?-

Tých problémov je veľmi veľa a určite nie je možné vyriešiť všetky z pozície predsedu BBSK zo dňa na deň. Je potrebné si uvedomiť, že problémy sú poprepájané ako jedna veľká nádoba a nie je možné ich riešiť samostatne. Na problém je nutné pozerať sa komplexne. To znamená, že je potrebné vychádzať zo strategických dokumentov vlády SR a úzko spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Napriek tomu medzi hlavné problémy by som zaradil nezamestnanosť a nízku vzdelanostnú úroveň. Ako som hovoril, problémy by sa mali riešiť komplexne. Ja osobne by som sa zameral na realizáciu nasledovných opatrení: vytvoriť pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú vzdelanostnej úrovni Rómov, teda rozvoj poľnohospodárstva, stavebníctva či rozvoj tradičných rómskych remesiel. Ďalej by to bola podpora vzdelávacieho procesu Rómov, konkrétne podpora predprimárneho vzdelávania a základného vzdelávania, podpora stredných odborných škôl, podpora rómskych študentov so zameraním na stredné odborné školy či podpora rekvalifikačných kurzov s dôrazom na Rómov.

 -Žijete na juhu BBSK a v minulosti ste opakovane hovorili o zaostávaní tejto časti kraja v porovnaní so severom. Ako by ste chceli tieto regionálne rozdiely odstrániť alebo aspoň zmierniť?-

Odstránenie regionálnych rozdielov je dlhodobý proces a tvorí komplex opatrení. Skôr by som hovoril o zmiernení a nie o odstránení rozdielov. Medzi hlavné kroky by som v tejto súvislosti zaradil vybudovanie rýchlostných ciest, prilákanie investorov, vytvorenie pracovných príležitostí, podporu cestovného ruchu a podporu vzdelávacieho procesu s dôrazom na národnostné menšiny a Rómov.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Hnúšťa pokračuje vo svojich kultúrnych podujatiach, po 26 rokoch v meste obnovia oslavy baníckych dní
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...
Hnúšťankovo pozýva všetkých malých i veľkých do rozprávkového mestečka
17.aug.2022 - Podujatie sa uskutoční poslednú augustovú sobotu od 10-tej hodiny v Záhrade Márriásiovcov v Hnúšti. Ďalej...
FOTOSÚŤAŽ: Spustili sme hlasovanie! Aj vy môžete rozhodnúť o dvadsiatich najlepších fotografiách v tohtoročných súťažiach Zaostrené na Gemer-Malohont a Zaostrené na Novohrad
16.aug.2022 - Do štyroch kategórií s názvami Čaro prírody, Kultúra mojimi očami, Mestá a obce našich okresov, Zaujímavosti a zábava, sa súťažiaci v oboch súťažiach zapojili dokopy s 226 fotografiami. Ďalej...
Fond viceprimátorky je otvorený, Hnúšťania môžu podávať žiadosti. Pomoc má smerovať deťom
15.aug.2022 - Nová viceprimátorka Hnúšte Marianna Balašková začala s jednou z aktivít, ktorú avizovala po získaní tejto funkcie. Ďalej...
FUTBAL: Remíza Hnúšte s Bušincami, Buzitka na Tisovec nestačila
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Kto sa stane majstrom Slovenska v hode telefónom? Možno aj vy, súťažiť sa bude počas Lučenského hodovania
Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia už v sobotu 20. augusta. Ďalej...
16.aug.2022 - Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia už v sobotu 20. augusta. Ďalej...

Šport

FUTBAL: Remíza Hnúšte s Bušincami, Buzitka na Tisovec nestačila
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
FUTBAL: Hnúšťa začala sezónu víťazstvom, Tisovec remízou
8.aug.2022 - V prvý augustový víkend (6. a 7. 8.) sa pre futbalistov začal súťažný ročník 2022/23. Ďalej...
Hnúšťa v pohári rozbila Čierny Balog, Sudor zaznamenal hetrik
30.júl.2022 - FK Iskra Hnúšťa postúpila do ďalšej fázy pohárovej súťaže. Ďalej...

FUTBAL: Kokavčania nedali Biskupiciam šancu

27.jún.2022 - Po futbalistoch Hnúšte a Tisovca ukončili ročník 2021/22 aj Kokavčania. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa nedala Buzitke šancu, Kokava mala v P. Dravciach početnú prevahu

20.jún.2022 - Futbalová sezóna sa pre dve z troch mužstiev z nášho regiónu skončila. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa bodovala v Čebovciach, Tisovec neuspel proti Buzitke

13.jún.2022 - Cez víkend (11. a 12. 6.) sa odohrali zápasy, v ktorých sa o body pobili aj mužstvá z nášho regiónu. Ďalej...

Téma týždňa

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky
2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky

2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Minister Krajniak navštívil Tisovec. Zavítal do rodného domu Dr. Vladimíra Clementisa a pozrel si aj futbalový zápas
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...

Rozhovor

Kedysi mapoval dianie v regióne, dnes archívnymi fotkami teší ľudí. Archív Jozefa Tokára ukrýva okolo 35 000 negatívov
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...

Kultúra

Hnúšťa pokračuje vo svojich kultúrnych podujatiach, po 26 rokoch v meste obnovia oslavy baníckych dní
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Sklenené kuchynské zásteny: Týchto 5 výhod vás presvedčí si ich zaobstarať!
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram