Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby

13. septembra 2011 | 8:56 |  |

Ilustračné foto

Sociálna poisťovňa sa snaží vyjsť v ústrety svojim klientom a uľahčiť im komunikáciu s inštitúciou, s ktorou pravidelne prichádzajú do kontaktu. Jedným z takýchto proklientskych krokov je rozširovanie elektronickej komunikácie pre zamestnávateľov, ktorá ich odbremení od predkladania tlačív v papierovej forme a ušetrí náklady na poštovné. Zamestnávateľom tiež ušetrí čas potrebný na splnenie oznamovacej povinnosti a Sociálnej poisťovni pomôže zefektívniť procesy, ktoré slúžia klientovi.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov v členení na jednotlivých zamestnancov. Sociálna poisťovňa určila tlačivo Mesačný výkaz poistného a príspevkov (MV) ako tlačivo určené na plnenie tejto zákonnej povinnosti zamestnávateľa. Zamestnávateľ ho predkladá miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v pravidelných intervaloch (mesačne) a uvádza v ňom okrem iného aj hodnoty vymeriavacích základov (príjem zamestnanca) a poistného za všetkých zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Súčet poistného za zamestnancov tvorí zároveň predpis poistného pre zamestnávateľa, čiže sumu poistného, ktorú musí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni uhradiť v zákonom stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zavádza pre zamestnávateľov postupné znižovanie hranice počtu zamestnancov, od ktorej zamestnávateľ zasiela Sociálnej poisťovni tlačivá Registračný list fyzickej osoby (RLFO), Mesačný výkaz poistného a príspevkov (MV) a Výkaz poistného a príspevkov (VP) v elektronickej forme.

Sociálna poisťovňa preto určuje zamestnávateľovi, ktorý

a)      zamestnáva 3 a viac zamestnancov, s účinnosťou od 1. októbra 2011 zasielať RLFO, MV a VP pobočke Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne,

b)      zamestnáva 2 zamestnancov, s účinnosťou od 1. novembra 2011 zasielať RLFO, MV a VP pobočke elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne,

c)       zamestnáva 1 zamestnanca, s účinnosťou od 1. decembra 2011 zasielať RLFO, MV a VP pobočke elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Príklad:

MV za obdobie september 2011 s termínom povinnosti predložiť v októbri 2011 je potrebné zaslať už prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

V tejto súvislosti je potrebné, aby si zamestnávateľ včas zriadil prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne na účely zasielania uvedených dokumentov formou osobnej návštevy hociktorej pobočky Sociálnej poisťovne. Vybavenie GRID karty je bezplatné a na počkanie.

Sociálna poisťovňa pamätá aj na tých zamestnávateľov, ktorí ešte nemajú zriadený prístup k internetu. V každej pobočke Sociálnej poisťovne bude od 3. 10. 2011 zabezpečený diskrétny prístup minimálne k  jednému počítaču, slúžiacemu na zasielanie dokumentov elektronicky. Zároveň bude k dispozícii zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý pomôže každému zamestnávateľovi s odosielaním dokumentov elektronicky a odpovie na jeho prípadné otázky.

Veríme, že nižšie uvedené funkcionality pomôžu zamestnávateľom rýchlejšie získať potrebné informácie bez následnej osobnej návštevy pobočky Sociálnej poisťovne. Používanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne ponúka zamestnávateľom nasledovné výhody:

  1. Okamžitý prehľad a kontrolu zamestnávateľom zaslaných dokumentov. Na rozdiel od predloženia  dokumentov v papierovej forme, elektronická forma prináša výhody okamžitej kontroly, resp. kontroly prebiehajúcej po odoslaní dokumentu. Zamestnávateľ tak vie pružnejšie odstrániť prípadné nezrovnalosti. Zároveň získava prehľad ním zaslaných dokumentov elektronicky spolu s informáciou o stave prijatia a spracovania. Obsah dokumentov je možné kedykoľvek zobraziť a tak skontrolovať, aké údaje zamestnávateľ v dokumente pre Sociálnu poisťovňu uviedol.
  2. Históriu zaslaných dokumentov s možnosťou vytlačiť si ich pre evidenčné účely zamestnávateľa. Vytlačené dokumenty obsahujú okrem dátumu prijatia do Sociálnej poisťovne aj elektronický ochranný kód (EOK), ktorý zaručuje jednoznačnosť a pravosť zaslaného dokumentu zo strany Sociálnej poisťovne.
  3. Register zamestnancov – prehľad zamestnancov zamestnávateľa tak, ako sú evidovaní v registri Sociálnej poisťovne. Obsahuje možnosť triedenia podľa rodného čísla alebo obdobia registrácie. Hlavnou výhodou je zistenie aktuálneho stavu zamestnancov evidovaných v registri Sociálnej poisťovne, bez toho, aby bolo potrebné zaslať žiadosť o vystavenie prehľadu zamestnancov miestne príslušnej pobočke, resp. bez osobnej návštevy pobočky.
  4. Saldokonto zamestnávateľa – prehľad predpisov, úhrad a zostatkov členený na obdobia (mesiace). Zamestnávateľ má k dispozícii priebežne aktualizovaný prehľad, kde okrem iného zistí aktuálny stav zostatku saldokonta  (preplatok, nedoplatok).
  5. IUP (individuálny účet poistenca) pre fyzickú osobu, ak o to požiada. Pokiaľ sa fyzická osoba rozhodne požiadať Sociálnu poisťovňu o zriadenie prístupu k elektronickej službe IUP, nebude už musieť v prípade záujmu písomne žiadať o informácie o dobách a výške poistného. Na zistenie týchto informácií mu bude stačiť elektronický prístup k IUP, na základe ktorého dostane možnosť zisťovať si stav na IUP za rôzne roky a druhy poistenia (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti).

Zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne

Zamestnávateľ alebo ním splnomocnená osoba pre zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne uzavrie v pobočke Sociálnej poisťovne „Dohodu o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného“. Následne mu zamestnanec  Sociálnej poisťovne vydá bezpečnostný predmet (GRID kartu), ktorý slúži na prihlásenie do elektronických služieb a na overenie  identity klienta pri zasielaní dokumentov.

GRID kartu vydáva pobočka Sociálnej poisťovne každému zamestnancovi zamestnávateľa, ktorý je ním určený na zasielanie dokumentov elektronicky, tzn. počet GRID kariet je totožný s počtom zamestnancov zamestnávateľa pracujúcich v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne. GRID karty sú teda prideľované a odoberané podľa aktuálneho stavu a potrieb zamestnávateľa.

Pri uzatváraní dohody o používaní elektronických služieb a vydaní GRID karty je potrebné predložiť:

Zamestnávateľ - oprávnená osoba:

- k nahliadnutiu preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas a pod.).

Splnomocnená osoba:

- k nahliadnutiu preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),

- splnomocnenie na výkon činností v mene zamestnávateľa, ktoré bude obsahovať:

  • presné označenie splnomocniteľa a splnomocnenca,
  • určenie, akými činnosťami splnomocniteľ splnomocnenca poveruje,
  • dátum s podpisom splnomocniteľa, úradne osvedčeným notárom alebo matrikou.

Podrobné informácie o zriadení prístupu do systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne, resp. o súvisiacich otázkach, môže zamestnávateľ získať v pobočkách Sociálnej poisťovne.  Samotný systém elektronických služieb Sociálnej poisťovne je dostupný na webovej adrese https://esluzby.socpoist.sk/.

Dôležité upozornenia pri používaní elektronických služieb

Dokumenty zaslané prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne už nie je potrebné následne zasielať v papierovej forme.

Za zamestnanca – cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, zamestnávateľ nepredkladá Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prihláška v elektronickej forme. Za tohto zamestnanca zamestnávateľ predloží RLFO - prihlášku pobočke Sociálnej poisťovne v papierovej forme. Pobočka pridelí zamestnancovi cudzincovi na účely sociálneho poistenia dočasné rodné číslo.

Zamestnávateľ, ktorý predložil do 30. septembra 2011 MV a VP v papierovej forme, opravný MV a VP predkladá po 30. septembri 2011 v papierovej forme; ak zamestnávateľ predložil do 30. septembra 2011 MV a VP elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne, opravný MV a VP predkladá po 30. septembri 2011 prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

ZDROJ: Ing. Juraj Remeň, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie

DO POZORNOSTI

Chirurg sa postavil daňovému úradu. V ich spore nešlo len o peniaze, ale aj o život
V 30. rokoch 20. storočia bol riaditeľom nemocnice a zároveň primárom chirurgického oddelenia Dr. Gallus Mráz. Ďalej...
15.jan.2022 - V 30. rokoch 20. storočia bol riaditeľom nemocnice a zároveň primárom chirurgického oddelenia Dr. Gallus Mráz. Ďalej...

Šport

ObFZ Rimavská Sobota si bude voliť predsedu. Hnúšťan Marian Petrok chce post obhájiť
17.nov.2021 - Portál Echoviny.sk sa porozprával s úradujúcim šéfom oblastného zväzu Marianom Petrokom. Ďalej...
17.nov.2021 - Portál Echoviny.sk sa porozprával s úradujúcim šéfom oblastného zväzu Marianom Petrokom. Ďalej...
Ešte v júli nepoznali skladbu mužstva. MŠK Tisovec sa chce záchranárskym prácam vyhnúť
10.nov.2021 - Portál Echoviny.sk sa porozprával s manažérom MŠK Tisovec Petrom Rukavicom. Ďalej...
Kokavčania prezimujú na šiestom mieste, Mário Sendrei je ligovým kráľom strelcov
9.nov.2021 - Šiestoligové mužstvo prečká zimnú prestávku na šiestom mieste pätnásťčlennej tabuľky.. Ďalej...

Termín Snow Film Festu v Hnúšti sa posunul

8.nov.2021 - Premietanie v Kine Rimava v Hnúšti sa malo pôvodne uskutočniť už túto sobotu. Ďalej...

Futbalisti Hnúšte prezimujú na jedenástom mieste, na jeseň riešili aj brankársky problém

3.nov.2021 - O uplynulých mesiacoch sme sa porozprávali s manažérom FK Iskra Hnúšťa Marianom Petrokom. Ďalej...

FUTBAL: Kokava v závere jesennej časti sezóny získala bod

1.nov.2021 - Jesenná časť futbalovej sezóny 2021/22 sa skončila aj pre mužstvo z Kokavy nad Rimavicou. Ďalej...

Téma týždňa

Sobáše z donútenia, namiesto práce žobranie, sexuálne vykorisťovanie alebo detská prostitúcia. Aj takéto prípady z okresu Rim. Sobota vyšetruje polícia
11.jan.2022 - Polícia minulý rok v okrese Rimavská Sobota vyšetrovala niekoľko prípadov obchodovanie s ľuďmi. Na prípadoch stále pracuje. Ďalej...

Sobáše z donútenia, namiesto práce žobranie, sexuálne vykorisťovanie alebo detská prostitúcia. Aj takéto prípady z okresu Rim. Sobota vyšetruje polícia

11.jan.2022 - Polícia minulý rok v okrese Rimavská Sobota vyšetrovala niekoľko prípadov obchodovanie s ľuďmi. Na prípadoch stále pracuje. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Spor pre mestské noviny. Niektorým poslancom sa nepáči, že primátor do nich prispieva obsahom
2.nov.2021 - Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa riešila aj otázka mestských novín. Ďalej...
2.nov.2021 - Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa riešila aj otázka mestských novín. Ďalej...

Rozhovor

Aký bol rok 2021 v našej redakcii? Echoviny, Rimavu a Novohradské mesačne čítalo okolo 200-tisíc ľudí
31.dec.2021 - Rozhovor s D. Csúrom, zakladateľom značky Mediálna.sk., ktorá zastrešuje Echoviny.sk. Ďalej...
31.dec.2021 - Rozhovor s D. Csúrom, zakladateľom značky Mediálna.sk., ktorá zastrešuje Echoviny.sk. Ďalej...

Kultúra

Obec zriadila pamätnú izbu na počesť známych rodákov. Svoje miesto tu majú osobnosti z rôznych oblastí života, hovorí starostka
10.dec.2021 - Aktuálne 13 známych osobností si chce obec uctiť aj týmto spôsobom. Ďalej...
10.dec.2021 - Aktuálne 13 známych osobností si chce obec uctiť aj týmto spôsobom. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Padol rukou vraha, lebo sa nechcel vzdať. Pomník mu dal postaviť prezident T. G. Masaryk
13.jan.2022 - Prinášame vám ďalší príbeh z histórie regiónu. Počuli ste už o Ferencovi Kissovi? Ďalej...
13.jan.2022 - Prinášame vám ďalší príbeh z histórie regiónu. Počuli ste už o Ferencovi Kissovi? Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram