Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby

13. septembra 2011 | 8:56 |

Ilustračné foto

Sociálna poisťovňa sa snaží vyjsť v ústrety svojim klientom a uľahčiť im komunikáciu s inštitúciou, s ktorou pravidelne prichádzajú do kontaktu. Jedným z takýchto proklientskych krokov je rozširovanie elektronickej komunikácie pre zamestnávateľov, ktorá ich odbremení od predkladania tlačív v papierovej forme a ušetrí náklady na poštovné. Zamestnávateľom tiež ušetrí čas potrebný na splnenie oznamovacej povinnosti a Sociálnej poisťovni pomôže zefektívniť procesy, ktoré slúžia klientovi.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov v členení na jednotlivých zamestnancov. Sociálna poisťovňa určila tlačivo Mesačný výkaz poistného a príspevkov (MV) ako tlačivo určené na plnenie tejto zákonnej povinnosti zamestnávateľa. Zamestnávateľ ho predkladá miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v pravidelných intervaloch (mesačne) a uvádza v ňom okrem iného aj hodnoty vymeriavacích základov (príjem zamestnanca) a poistného za všetkých zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Súčet poistného za zamestnancov tvorí zároveň predpis poistného pre zamestnávateľa, čiže sumu poistného, ktorú musí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni uhradiť v zákonom stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zavádza pre zamestnávateľov postupné znižovanie hranice počtu zamestnancov, od ktorej zamestnávateľ zasiela Sociálnej poisťovni tlačivá Registračný list fyzickej osoby (RLFO), Mesačný výkaz poistného a príspevkov (MV) a Výkaz poistného a príspevkov (VP) v elektronickej forme.

Sociálna poisťovňa preto určuje zamestnávateľovi, ktorý

a)      zamestnáva 3 a viac zamestnancov, s účinnosťou od 1. októbra 2011 zasielať RLFO, MV a VP pobočke Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne,

b)      zamestnáva 2 zamestnancov, s účinnosťou od 1. novembra 2011 zasielať RLFO, MV a VP pobočke elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne,

c)       zamestnáva 1 zamestnanca, s účinnosťou od 1. decembra 2011 zasielať RLFO, MV a VP pobočke elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Príklad:

MV za obdobie september 2011 s termínom povinnosti predložiť v októbri 2011 je potrebné zaslať už prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

V tejto súvislosti je potrebné, aby si zamestnávateľ včas zriadil prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne na účely zasielania uvedených dokumentov formou osobnej návštevy hociktorej pobočky Sociálnej poisťovne. Vybavenie GRID karty je bezplatné a na počkanie.

Sociálna poisťovňa pamätá aj na tých zamestnávateľov, ktorí ešte nemajú zriadený prístup k internetu. V každej pobočke Sociálnej poisťovne bude od 3. 10. 2011 zabezpečený diskrétny prístup minimálne k  jednému počítaču, slúžiacemu na zasielanie dokumentov elektronicky. Zároveň bude k dispozícii zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý pomôže každému zamestnávateľovi s odosielaním dokumentov elektronicky a odpovie na jeho prípadné otázky.

Veríme, že nižšie uvedené funkcionality pomôžu zamestnávateľom rýchlejšie získať potrebné informácie bez následnej osobnej návštevy pobočky Sociálnej poisťovne. Používanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne ponúka zamestnávateľom nasledovné výhody:

  1. Okamžitý prehľad a kontrolu zamestnávateľom zaslaných dokumentov. Na rozdiel od predloženia  dokumentov v papierovej forme, elektronická forma prináša výhody okamžitej kontroly, resp. kontroly prebiehajúcej po odoslaní dokumentu. Zamestnávateľ tak vie pružnejšie odstrániť prípadné nezrovnalosti. Zároveň získava prehľad ním zaslaných dokumentov elektronicky spolu s informáciou o stave prijatia a spracovania. Obsah dokumentov je možné kedykoľvek zobraziť a tak skontrolovať, aké údaje zamestnávateľ v dokumente pre Sociálnu poisťovňu uviedol.
  2. Históriu zaslaných dokumentov s možnosťou vytlačiť si ich pre evidenčné účely zamestnávateľa. Vytlačené dokumenty obsahujú okrem dátumu prijatia do Sociálnej poisťovne aj elektronický ochranný kód (EOK), ktorý zaručuje jednoznačnosť a pravosť zaslaného dokumentu zo strany Sociálnej poisťovne.
  3. Register zamestnancov – prehľad zamestnancov zamestnávateľa tak, ako sú evidovaní v registri Sociálnej poisťovne. Obsahuje možnosť triedenia podľa rodného čísla alebo obdobia registrácie. Hlavnou výhodou je zistenie aktuálneho stavu zamestnancov evidovaných v registri Sociálnej poisťovne, bez toho, aby bolo potrebné zaslať žiadosť o vystavenie prehľadu zamestnancov miestne príslušnej pobočke, resp. bez osobnej návštevy pobočky.
  4. Saldokonto zamestnávateľa – prehľad predpisov, úhrad a zostatkov členený na obdobia (mesiace). Zamestnávateľ má k dispozícii priebežne aktualizovaný prehľad, kde okrem iného zistí aktuálny stav zostatku saldokonta  (preplatok, nedoplatok).
  5. IUP (individuálny účet poistenca) pre fyzickú osobu, ak o to požiada. Pokiaľ sa fyzická osoba rozhodne požiadať Sociálnu poisťovňu o zriadenie prístupu k elektronickej službe IUP, nebude už musieť v prípade záujmu písomne žiadať o informácie o dobách a výške poistného. Na zistenie týchto informácií mu bude stačiť elektronický prístup k IUP, na základe ktorého dostane možnosť zisťovať si stav na IUP za rôzne roky a druhy poistenia (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti).

Zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne

Zamestnávateľ alebo ním splnomocnená osoba pre zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne uzavrie v pobočke Sociálnej poisťovne „Dohodu o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného“. Následne mu zamestnanec  Sociálnej poisťovne vydá bezpečnostný predmet (GRID kartu), ktorý slúži na prihlásenie do elektronických služieb a na overenie  identity klienta pri zasielaní dokumentov.

GRID kartu vydáva pobočka Sociálnej poisťovne každému zamestnancovi zamestnávateľa, ktorý je ním určený na zasielanie dokumentov elektronicky, tzn. počet GRID kariet je totožný s počtom zamestnancov zamestnávateľa pracujúcich v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne. GRID karty sú teda prideľované a odoberané podľa aktuálneho stavu a potrieb zamestnávateľa.

Pri uzatváraní dohody o používaní elektronických služieb a vydaní GRID karty je potrebné predložiť:

Zamestnávateľ - oprávnená osoba:

- k nahliadnutiu preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas a pod.).

Splnomocnená osoba:

- k nahliadnutiu preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),

- splnomocnenie na výkon činností v mene zamestnávateľa, ktoré bude obsahovať:

  • presné označenie splnomocniteľa a splnomocnenca,
  • určenie, akými činnosťami splnomocniteľ splnomocnenca poveruje,
  • dátum s podpisom splnomocniteľa, úradne osvedčeným notárom alebo matrikou.

Podrobné informácie o zriadení prístupu do systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne, resp. o súvisiacich otázkach, môže zamestnávateľ získať v pobočkách Sociálnej poisťovne.  Samotný systém elektronických služieb Sociálnej poisťovne je dostupný na webovej adrese https://esluzby.socpoist.sk/.

Dôležité upozornenia pri používaní elektronických služieb

Dokumenty zaslané prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne už nie je potrebné následne zasielať v papierovej forme.

Za zamestnanca – cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, zamestnávateľ nepredkladá Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prihláška v elektronickej forme. Za tohto zamestnanca zamestnávateľ predloží RLFO - prihlášku pobočke Sociálnej poisťovne v papierovej forme. Pobočka pridelí zamestnancovi cudzincovi na účely sociálneho poistenia dočasné rodné číslo.

Zamestnávateľ, ktorý predložil do 30. septembra 2011 MV a VP v papierovej forme, opravný MV a VP predkladá po 30. septembri 2011 v papierovej forme; ak zamestnávateľ predložil do 30. septembra 2011 MV a VP elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne, opravný MV a VP predkladá po 30. septembri 2011 prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

ZDROJ: Ing. Juraj Remeň, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
Najčítanejśie
 
R. BREZOVO: Neprebádaný val na Sinci môže byť čoskoro archeologicky preskúmaný
15.apr.2021 - Hlavnými cieľmi výskumu má byť podľa Medveďa datovanie vzniku valu a účel jeho výstavby. Ďalej...
HNÚŠŤA: Plastika pripomínajúca banícku a chemickú minulosť mesta by sa mala dočkať obnovy
14.apr.2021 - Plastika znázorňuje Hnúšťu ako banícko-chemické mesto. Je značne poškodená, hlavne v spodnej časti. Ďalej...
Muž si vymyslel pokus o únos dieťaťa v Tisovci, vyvolal paniku, ktorú hasila polícia
14.apr.2021 - Obdobné falošné správy o dodávke unášajúcej deti sa z času na čas objavujú už celé desaťročia, minimálne od 80. rokov. Ďalej...
Očkovať sa už môžu aj ľudia nad 45 rokov, voľné termíny sú i v R. Sobote
12.apr.2021 - BBSK má spustený funkčný systém náhradníkov a call centrum, kde sa vedia zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovanie. Ďalej...
Pozitivita testov v Klenovci klesla pod pol percenta
11.apr.2021 - V Klenovci, podobne ako na väčšine územia, má pozitivita testov klesajúcu úroveň. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Echoviny majú nový vzhľad, pribudol dlho žiadaný responzívny dizajn pre čítanie na mobiloch
Pre čitateľov asi hlavnou zmenou je responzívny dizajn, umožňujúci pohodlné čítanie na telefónoch. Ďalej...
29.mar.2021 - Pre čitateľov asi hlavnou zmenou je responzívny dizajn, umožňujúci pohodlné čítanie na telefónoch. Ďalej...

Šport

Pandémia zasiahla v Hnúšti aj šport, najviac asi volejbalistov
20.mar.2021 - Vyplýva to z výročných správ, ktoré predložili predsedovi komisie školstva, kultúry a športu mestské zastupiteľstva (MsZ) Mariánovi Petrokovi. Ďalej...
20.mar.2021 - Vyplýva to z výročných správ, ktoré predložili predsedovi komisie školstva, kultúry a športu mestské zastupiteľstva (MsZ) Mariánovi Petrokovi. Ďalej...
HNÚŠŤA: Mestské zastupiteľstvo odkleplo športovým klubom dotácie 41 000 eur
2.mar.2021 - Dotácie v súhrnnej výške 41 000 eur pre športové kluby schválili poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Hnúšti na svojom zasadnutí 23. februára 2021. Ďalej...
Manažér MŠK Tisovec Rukavica: Najlepšie by bolo jarnú časť sezóny neodohrať
22.feb.2021 - Futbalové ihriská a štadióny sú aj v našom regióne naďalej prázdne. Kým po minulé roky v týchto dňoch prebiehala intenzívna príprava na jarnú časť sezóny, tento rok je všetko inak. Ďalej...

Hnúšťanskí futbalisti majú individuálnu prípravu

14.feb.2021 - Manažér klubu Marian Petrok tvrdí, že osud futbalovej jari je hmlistý, no napriek tomu stále verí, že sa sezóna stihne dohrať. Ďalej...

Julko Szöke ml. robí dobré meno nášmu futbalovému klubu a mestu Hnúšťa

9.feb.2021 - Náš odchovanec a teraz profesionálny futbalista Julko Szöke prešiel ako mladý futbalista našimi prípravkami a kategóriou mladších žiakov Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa na jeseň príjemne prekvapila. Manažér hráčom aj trénerovi verí

22.nov.2020 - Tím na čele s trénerom Júliusom Szőkem stihol odohrať 9 zápasov, z ktorých vyhral 4 a v 3 remizoval. Ďalej...

Téma týždňa

R. BREZOVO: Neprebádaný val na Sinci môže byť čoskoro archeologicky preskúmaný
15.apr.2021 - Hlavnými cieľmi výskumu má byť podľa Medveďa datovanie vzniku valu a účel jeho výstavby. Ďalej...

R. BREZOVO: Neprebádaný val na Sinci môže byť čoskoro archeologicky preskúmaný

15.apr.2021 - Hlavnými cieľmi výskumu má byť podľa Medveďa datovanie vzniku valu a účel jeho výstavby. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

M. VARGOVÁ: Keď chce niekto robiť rozvoj vidieka, tak si musí na to najskôr požičať peniaze (rozhovor)
9.feb.2021 - Medzi témami rozhovoru bola byrokracia pri získavaní financií pre región, projekty v Hnúšti, potenciál pre turizmus či celkovo práca poslanca mestského zastupiteľstva. Ďalej...
9.feb.2021 - Medzi témami rozhovoru bola byrokracia pri získavaní financií pre región, projekty v Hnúšti, potenciál pre turizmus či celkovo práca poslanca mestského zastupiteľstva. Ďalej...

Rozhovor

M. VARGOVÁ: Keď chce niekto robiť rozvoj vidieka, tak si musí na to najskôr požičať peniaze (rozhovor)
9.feb.2021 - Medzi témami rozhovoru bola byrokracia pri získavaní financií pre región, projekty v Hnúšti, potenciál pre turizmus či celkovo práca poslanca mestského zastupiteľstva. Ďalej...
9.feb.2021 - Medzi témami rozhovoru bola byrokracia pri získavaní financií pre región, projekty v Hnúšti, potenciál pre turizmus či celkovo práca poslanca mestského zastupiteľstva. Ďalej...

Kultúra

Chlapi pili pálenku, ženy maľovali vajíčka. Veľká noc v Kokave bola veselá a pestrá
2.apr.2021 - Šibačka k tradičným veľkonočným sviatkom v Kokave nepatrila. Ďalej...
2.apr.2021 - Šibačka k tradičným veľkonočným sviatkom v Kokave nepatrila. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

HNÚŠŤA: Plastika pripomínajúca banícku a chemickú minulosť mesta by sa mala dočkať obnovy
14.apr.2021 - Plastika znázorňuje Hnúšťu ako banícko-chemické mesto. Je značne poškodená, hlavne v spodnej časti. Ďalej...
14.apr.2021 - Plastika znázorňuje Hnúšťu ako banícko-chemické mesto. Je značne poškodená, hlavne v spodnej časti. Ďalej...
© 2021 Všetky práva vyhradené. Preberanie článkov bez súhlasu autora je prísne zakázané.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram