Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 17. novembra 2018

Výberové konanie na vychovávateľa/ku CVČ Relax

13. septembra 2018 | Komentáre: 0 |

Centrum voľného času RELAX, Ul. SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 59 6/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas PN a MD na miesto

samostatný/á vychovávateľ/ka CVČ Relax v Rimavskej Sobote

– oddelenie primárnej prevencie

s nástupom od 01. 10. 2018.

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta samostatný vychovávateľ CVČ Relax podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

najmä Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: – v študijnom programe zameranom na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika,
v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich kombinácie,
v študijnom odbore vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo,
bezúhonnosť,
zdravotná a duševná spôsobilosť,
hra na hudobný nástroj /klavír, harmonika/ je podmienkou.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

žiadosť uchádzača o zamestnania

doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
profesijný životopis
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky: podľa Zákona č. 553/2003Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 474/2008 Z.z. /výška platu je podľa vzdelania a dĺžky praxe 616,50 € až 753,- €./

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 20.09.2018 do 16.00 hod. na adresu:

Centrum voľného času RELAX, Ul. SNP č. 9,

979 01 Rimavská Sobota

alebo e-mailom: cvcrelaxrs@gmail.com

Len uchádzači spĺňajúci všetky kvalifikačné predpoklady a požiadavky budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Bližšie informácie na tel. č.:

tel.: 047/56 24 691, mobil.: 0911 174 151 PaedDr. Ivana Pivarníková

riaditeľka CVČ Relax

 

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:

V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Publikačné pravidlá“.

PRIDAŤ KOMENTÁR* povinná položka

 znakov k dispozícii
Captcha loading...

POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
POSLEDNÉ KOMENTÁRE
Reklama_x

autodielyonline24.sk

REKLAMA